Erasmus+

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.

Tā atbalsta prioritātes un darbības, kas noteiktas Eiropas izglītības telpā, Digitālās izglītības rīcības plānā un Prasmju programmā Eiropai.

Šī programma arī atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru, īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam un veido Eiropas dimensiju sportā.