Skolas padome

Skolas padome ir sabiedrisks formējums, tiek izveidota kā izglītības iestādes institūcija sadarbībai ar sabiedrību, pašvaldību un izglītojamo vecākiem. Tai ir padomdevēja tiesības.

Padome aizstāv skolas, skolēnu un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.

Padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.

Kā pievienoties padomē?

Skolas padome sastāvu maina katra mācību gada sākumā, taču darbam padomē var pievienoties jebkurā brīdī.

Lai pieteiktos darbam padomei nepieciešams sasināties ar padomes priekšsēdētāju vai skolas direktoru.

Skolas padomes izdarītais/ pieņemtie lēmumi

  1. Noorganizēta Vecāku diena;
  2. Dalība skolas pašnovērtējuma ziņojumā;
  3. Nooragnizēta skola apkārtes sakopšanas talka;
  4. Atbalsts Karjeras nedēļas plānošanā un realizēšanā.

Padomes sastāvs

Padomes vadītāja: Kristīne Ceļmillere

Locekļi: Lauris Aivars, Evita Valdmane

Izglītojamo pārstāve: Paula Vecmane

Skolotāju pārstāvis: Inita Mangale

Direktore: Anda Silgaile

Reglaments

Nolikums_1