slider2

Organizāciju reglamentējošie dokumenti

Rīgas Riteņbraukšanas skolas iekšējie notiekumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Skatīt šeit

Par drošību pārgājienos un pastaigās

Skatīt šeit

Par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos

Skatīt šeit

Drošības noteikumi sporta zālēs, stadionos un peldbaseinos

Skatīt šeit

Par drošību riteņbraukšanas treniņos un sacensībās

Skatīt šeit

Par ugunsdrošību un elektrodrošību

Skatīt šeit

„Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties Rīgas Riteņbraukšanas skolā un sekām kārtības neieverošanas gadījumā”

Skatīt šeit

Rīgas Riteņbraukšanas skolas nolikums

Skatīt šeit

Latvijas Riteņbraukšanas Federācijas nolikums, par drošību riteņbraukšanas treniņos un sacensībās

Skatīt šeit
Rīgas domes 20.04.2010. Lēmums Nr. 1284 (prot.Nr.32,4p.)