slider2

NORMATĪVIE AKTI

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas nolikums – skatīt šeit

 

* Iekšējās kārtības noteikumi – skatīt šeit

 

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiskatīt šeit

 

* Drošības noteikumi:

Par drošību pārgājienos un pastaigās – skatīt šeit

Par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos – skatīt šeit

Drošības noteikumi sporta zālēs, stadionos un peldbaseinos – skatīt šeit

Par drošību riteņbraukšanas treniņos un sacensībās – skatīt šeit

Par ugunsdrošību un elektrodrošību – skatīt šeit

 

* „Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas var ierasties un uzturēties Rīgas Riteņbraukšanas skolā un sekām kārtības neieverošanas gadījumā” – skatīt šeit

 

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas Padomes reglamentsskatīt šeit

 

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas iekšējie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas Riteņbraukšanas skolā – skatīt šeit

 

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas pašnovērtējuma ziņojumu –  skatīt šeit

 

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas  perspektīvais plāns 2017. – 2020. gadam – skatīt šeit

 

* Rīgas Riteņbraukšanas skolas  gada plāns 2019./2020. mācību gadam – skatīt šeit

 

* Trauksmes celšanas kārtība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā – skatīt šeit

un tīmeklavietnē – www.trauksmescelejs.lv      / Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa /

 

* Noteikumi par izglītības procesa organizēšanu Rīgas Riteņbraukšanas skolā 2020./2021.m.g., nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu – skatīt šeit

 

*

RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLAS (turpmāk – Sporta skola) RĪCĪBAS SHĒMA KOMUNIKĀCIJAS NODROŠINĀŠANAI Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai –  skatīt šeit