NORMATĪVIE AKTI

Vienota centralizēta trauksmes celšanas sistāma

*Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika