PĒTERIS GRIĶĪTIS – DIREKTORA VIETNIEKS ADMINISTRATĪVI SAMNIECISKAJĀ DARBĀe-pasts: pgrikitis@edu.riga.lv